Rutiner för sjukanmälan

febertermometer

Numera sker all frånvaroanmälan i Skola24.

Telefon sjukanmälan:0515/777601

Vid frånvaroanmälan var vänlig ring senast 8.00

Vi ringer hem innan kl 9.30 om ett barn saknas utan sjukfrånvaro eller beviljad ledighet

Sjukfrånvaro ska anmälas av vårdnadshavare varje dag. När en elev är sjuk och uteblir från exempelvis tre dagars undervisning ska frånvaron alltså anmälas tre dagar i följd. Undantag från denna regel kan göras om det finns ett läkarintyg som styrker sjukfrånvaron.

Observera att vid lov sker sjukanmälan direkt till skolan!

Skolan ansvarar för att:

• vårdnadshavare kontaktas samma dag som en elev uteblir från undervisningen utan giltig anledning (7 kap. 17§ skollagen (2010:800).

• skyndsamt utreda orsaken till elevens frånvaro.

• vid behov upprätta ett åtgärdsprogram som beskriver insatser som ska genomföras för att öka skolnärvaron.

Vårdnadshavaren är skyldig att:

• kontakta skolan och anmäla sjukdom eller annan anledning till att eleven inte kan närvara vid undervisningen. Frånvaron ska anmälas varje dag.

• se till att eleven fullgör sin skolplikt (7 kap. 20§ skollagen (2010:800)).

Uppdaterad: