Medicinska elevhälsan

Jag heter Ulrika Noaksson och jobbar som skolsköterska i Almunge, Länna och Knutby skolor.

 

Mål

Elevhälsans mål
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

 

Basprogrammets innehåll

Basprogrammets innehåll grundar sig på Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens riktlinjer gällande medicinska elevhälsans huvuduppgifter (SHV 1998 kap 3-4, www.socialstyrelsen.se) samt på beprövad erfarenhet och lokalt fastställda riktlinjer. Basprogrammet bygger på en individuell, frivillig och återkommande hälsoövervakning samt hälsofrämjande insatser.

Basprogrammet består av en beskrivning av skolsköterskan och skolläkarens funktion från förskoleklass till gymnasiet. Vaccinationer inom erbjuds enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Förskoleklass

•Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
•Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

•Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer.
•Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
•Synundersökning erbjuds vid behov.
•Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för elever födda 2002 och senare.

 

VACCINATIONER


Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Flickor erbjuds även vaccin mot humant papillom virus (HPV).Läs mer om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer om Elevhälsan på www.uppsala.se.

Uppdaterad: