Skolpsykolog

Skolpsykologen deltar i skolans arbete för att skapa en god 
inlärningsmiljö för eleverna, att bidra till förståelsen för enskilda 
elevers behov och i det direkta arbetet med elever. 
Du kan även vända dig till skolpsykologen om du känner annan oro som 
rör skolan eller hemsituation. 
Skolpsykologen medverkar i skolornas elevvårdsteam och krisgrupp. 

I skolpsykologens arbete ingår: 
- ansvar för den psykologiska bedömningen vid utredningar rörande 
elevers olika svårigheter i skolarbetet. 
- medverkan vid planering av insatser till elever och klasser. 
- samtal, råd och handledning. 
- att vara kontaktlänk till instanser utanför skolan. 

Elevvårdsinsatser rörande en enskild elev sker alltid i samverkan med hemmet.
Välkommen att ta kontakt!

Linda Bergman

Skolpsykolog
Uppdaterad: